การเลือกผู้รับเหมาเลือกอย่างไรให้ได้คุณภาพ แน่นอนว่า การสร้างบ้านในปัจจุบันนี้ ผู้รับเหมา ถือได้ว่ามีบทบาทอย่างมาก เพราะลูกค้าไม่สามารถที่จะสร้างบ้านเองได้ หรือไม่มีเวลามาควบคุมดูแล จึงต้องมีการจ้างผู้รับเหมาเข้ามาจัดการตรงจุดนี้ ซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบัน มีผู้รับเหมา ในการสร้างบ้านคอยให้บริการอย่างมากมาย ที่ผู้ใช้บริการจะต้องพิจารณาเลือกให้ดี โดยมีหลัก ในการเลือกดังต่อไปนี้ – พิจารณา จากใบประกอบอาชีพวิศวกรรม ว่ามีครบอย่างถูกต้องหรือไม่ ใบประกอบอาชีพดังกล่าว ถือว่าเป็นใบเบิกทางขั้นแรก ที่สามารถอ้างอิงในการให้บริการเกี่ยวกับการรับเหมา หรือก่อสร้างได้ เพราะผู้ที่มีใบประกอบอย่างถูกต้อง ถือได้ว่ามีความสามารถเหมาะสมกับงาน