แนะนำขั้นตอนการกู้เงินเสร้างบ้าน

Money photo

แนะนำขั้นตอนการกู้เงินเสร้างบ้าน

          การมีบ้านสักหลังเป็นของตนเองเป็นสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝัน แต่การเก็บเงินซื้อหรือปลูกบ้านไม่ใช่เรื่องที่คนวัยหนุ่มสาวจะสามารถทำได้ ดังนั้นทางออกที่หลายคนเลือกคือการกู้เงินมาเพื่อสานฝันการมีบ้านให้เป็นจริง

วิธีการกู้เงินซื้อบ้าน

          ขั้นตอนการกู้เงินซื้อบ้านนั้น มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก หากตัดสินใจได้แล้วว่าตนเองมีความสามารถในการผ่อนชำระรายเดือนได้ ก็พิจารณาเลือกธนาคารที่ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เมื่อได้ธนาคารแล้วต่อไปนี้คือขั้นตอนในการขอกู้เงิน

  1. ติดต่อฝ่ายสินเชื่อบ้านกับธนาคาร ที่ตนเลือกไว้ เพื่อปรึกษาพร้อมทั้งนำเอกสารที่

ธนาคารระบุให้จัดเตรียมเอกสารสำคัญไปยื่นพร้อมทำเรื่องกู้

  1. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตามที่ธนาคารต้องการหรือระบุในเอกสารยื่น

เรื่องขอกู้

  1. สำรวจและประเมินราคา หลักทรัพย์ที่นำไปค้ำประกัน โดยธนาคารจะส่งเจ้าหน้าที่

ไปสำรวจและประเมินราคาบ้านและที่ดิน ในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 2 -7 วัน

  1. ตรวจสอบประวัติ วิเคราะห์รายได้และฐานะทางการเงิน หลังจากที่ยื่นเรื่องขอกู้

และมีการประเมินราคาของหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกันเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะตรวจสอบ ประวัติ วิเคราะห์รายได้และฐานะทางการเงิน รวมทั้งตรวจสอบเครดิตบูโร เพื่อดูประวัติการชำระเงิน ว่าผู้กู้มีรายได้เพียงพอ มีประวัติการชำระเงินที่ดีและมีความสามารถในการชำระค่างวดในแต่ละเดือนหรือไม่

  1. ลงนามในสัญญา เมื่อได้รับการอนุมัติเงินกู้แล้ว
  2. ติดต่อสำนักงานที่ดิน เพื่อโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนอง โดยผู้กู้และเจ้าหน้าที่ของธนาคารต้องไปพร้อมกันที่สำนักงานที่ดิน
  3. รับเงิน ในที่นี้ส่วนใหญ่จะนำเงินเข้าบัญชีของธนาคารที่เราทำเรื่องกู้ ซึ่งในขั้นตอน

การดำเนินการต่าง ๆ อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขอสินเชื่อ ซึ่งผู้กู้ต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด

เพียงปฏิบัติตามขั้นตอนดังที่เรานำมาฝากนี้ การกู้เงินซื้อบ้านก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อย ได้เงินไปสร้างบ้านในฝันสมใจ…